کاربر ميهمان
1400/09/14
 شماره حساب فيش واريزي براي صدور و تمديد پروانه    
  شماره حساب درج شده در دستوالعمل 4017/3 حساب خزانه داري به شماره 310 مي باشد كه شماره شباي اين حساب به شرح ذيل است:

شماره شبا
IR340100004001053101003101

يا

بانك ملي حساب دارائي
2170101323008

لازم به ذكر است متقاضيان صدور پروانه مبلغ ده هزار تومان و تمديد پروانه مبلغ پنج هزارتومان به حساب مذكور واريز مي نمايند و فايل آن را ايميل يا از طريق سامانه ارسال نموده و اصل فيش را هنگام دريافت اصل پروانه تحويل ميدهند.