کاربر ميهمان
1400/09/14
ثبت نام نرم افزار (صدور پروانه بهره برداري نرم افزار)
نام کاربري*
رمزعبور*
تکرار رمزعبور*
مشخصات متقاضي حقوقي
شناسه ملي (شخص حقوقي)*
سازمان ثبت اسناد به تمامي اشخاص حقوقي يک شناسه ملي اختصاص داده است. براي دريافت شناسه ملي خود به پايگاه اطلاع رساني شناسه ملي اشخاص حقوقي کشور مراجعه نماييد.
نام شرکت (نام بنگاه / موسسه)*
نام شرکت (انگليسي)*
نوع شخص حقوقي*
عنوان شخصيت حقوقي*
شماره ثبت*
تاريخ ثبت*
/ / مثال: 1392/10/25
استان محل ثبت*
شهر محل ثبت*
مشخصات رابط
شخصي که سامانه را تکميل مي نمايد (رابط شرکت) بايد کارشناس IT و مطلع از تمامي فرآيندهاي شرکت باشد، در غير اينصورت پرونده به شرکت مرجوع مي شود.
نام*
نام خانوادگي*
کد ملي*
تلفن ثابت رابط* - مثال: 88888888 - 021
تلفن همراه* مثال: 09122222222
رايانامه (پست الکترونيکي)* مثال: example@site.com
وب سايت رابط*