بازگشت به صفحه اصليسه شنبه، 25/5/01 
   حساب کاربري متمرکز   

با ايجاد دريافت نام کاربري و رمز در اين بخش دسترسي هاي اوليه در وبگاه هاي زير را خواهيد داشت
بهين ياب، درگاه ستاد تحول، سامانه برنامه ريزي راهبردي صنعت، معدن و تجارت و ...
کاربري هايي (نام کاربري و رمز) که در وبگاه هاي فوق و يا طرح بروزرساني واحدهاي صنعتي دريافت نموده ايد، معتبر مي باشد و نيازي به دريافت مجدد نام کاربري نيست.

ثبت کاربري راهنما پرسش هاي متداول اطلاعيه ها پرس و جو پرونده بنگاه

ايجاد حساب كاربري


براي انجام عمليات هاي مختلف شما نياز به ايجاد حساب ?اربري خواهيد داشت به همين منظور بعد از وارد شدن به صفحه حساب ?اربري متمر?ز مطابق با تصوير زير مي بايست اقدام به ايجاد حساب ?اربري خود نماييد.قبل از ورود اطلاعات در فرم هاي مربوط به حساب ?اربري متمر?ز دقت به چند ن?ته ضروري مي باشد.


-  متقاضي در ايجاد حساب ?اربري براي خود بايد به توجه داشته باشد ?ه اين حساب براي چه اقداماتي ?اربرد دارد تا بتواند حساب ?اربري با سطح لازم جهت رفع نيازهاي خود را ايجاد ?ند


-حساب ?اربري  داراي دو سطح مي باشد


 سطح اول

 اين ?اربري شامل ي? فرم  مي باشد ?ه بعد از ?لي? بر روي  زبانه  'دريافت نام ?اربري ورمز' به نمايش در مي آيد.
با ت?ميل اطلاعات اين فرم متقاضي داراي حساب ?اربري سطح اول خواهد شد
با اين حساب ?اربري (سطح اول) متقاضي دسترسي هاي اوليه در وبگاه هاي بهين ياب، درگاه ستاد تحول، سامانه برنامه ريزي راهبردي صنعت، معدن و تجارت و ...را در اختيار خواهد داشت.
ضمنا با همين حساب ?اربري(سطح اول)قابليت هاي اوليه مانند پيشنهاد موضوع يا طرح سرمايه گذاري را در وبگاه بهين ياب خواهيد داشت.


-سطح دوم


سطح دوم اين ?اربري شامل چهار فرم مي باشد ?ه بعد از زدن ?لي? بر روي زبانه اطلاعات عمومي بنگاه به نمايش در مي آيد.


-مشخصات بنگاه
-مشخصات مديرعامل/مديرواحد
-نام تجاري
-دفتر


مشخصات بنگاه
در اين فرم مشخصات بنگاه توسط متقاضي وارد مي گردد ?ه در انتهاي اين فرم مي بايست ?ليد تاييد ?لي? شود.

مشخصات مديرعامل/ مديرواحد
در اين قسمت مشخصات مربوط به مدير واحد يا مديرعامل را وارد مي نماييم و در انتهاي ?ليد تاييد را ?لي? مي نماييم.

نام تجاري
در اين فرم نيز مشخصات خواسته شده در خصوص نام تجاري واحد را ت?ميل و ?ليد تاييد را ?لي? مي نماييم.

دفتر
در انتها مشخصات مربوط به دفتر را ت?ميل و ?ليد تاييد را ?لي? مي نماييم تا حساب ?اربري سطح دوم خود را دريافت نماييم


 با اين حساب ?اربري (سطح دوم) متقاضي دسترسي هاي لازم جهت انجام عمليات ثبت و استفاده از طرح هاي موجود در اين وبگاه را در اختيار خواهد داشت