بازگشت به صفحه اصليچهارشنبه، 8/4/01 
   حساب کاربري متمرکز

با ايجاد دريافت نام کاربري و رمز در اين بخش دسترسي هاي اوليه در وبگاه هاي زير را خواهيد داشت
بهين ياب، درگاه ستاد تحول، سامانه برنامه ريزي راهبردي صنعت، معدن و تجارت و ...
کاربري هايي (نام کاربري و رمز) که در وبگاه هاي فوق و يا طرح بروزرساني واحدهاي صنعتي دريافت نموده ايد، معتبر مي باشد و نيازي به دريافت مجدد نام کاربري نيست.

ثبت کاربري راهنما پرسش هاي متداول اطلاعيه ها پرس و جو پرونده بنگاه
براي ثبت درخواست جواز تاسيس پرکردن اطلاعات عمومي بنگاه ضروري است. زماني ثبت اطلاعات شما کامل مي شود که افراد حقيقي هر دو نوار مشخصات بنگاه و مشخصات دفتر و افراد حقوقي مشخصات بنگاه، مشخصات دفتر و مشخصات مديرعامل را کامل نموده باشند.

نام کاربري و رمزتغيير رمز عبوراطلاعات عمومي بنگاهمديريت کاربران
1 - مشخصات بنگاه
نوع بنگاه *:   حقوقي   حقيقي
نام بنگاه (شرکت) *:
نام قبلي بنگاه:سال تغيير نام:
استان *:شهرستان *:
شهر *:
اگر در چند استان فعاليت داريد، استاني را که فعاليت هاي عمده شما در آن تمرکز دارد را اعلام نماييد.
آيا شماره اقتصادي جديد دريافت نموده ايد؟:   خير   بلي
آيا داراي کد بازرگاني مي باشيد؟ *:   خير   بلي
حقوقي
شناسه ملي (شخص حقوقي) *:
سازمان ثبت اسناد به تمامي اشخاص حقوقي يک شناسه ملي اختصاص داده است. براي دريافت شناسه ملي خود به پايگاه اطلاع رساني شناسه ملي اشخاص حقوقي کشور مراجعه نماييد.
نوع شخص حقوقي *:   سهامي عام   سهامي خاص   با مسؤليت محدود   تضامني   مؤسسه
   تعاوني   ساير   مختلط غير سهامي   مختلط سهامي
   نسبي 
شماره ثبت *:تاريخ ثبت *://
استان محل ثبت *:شهرستان محل ثبت *:
آگهي تاسيس و آخرين تغييرات:
تذکر مهم: فايل ارسالي بايد با فرمت ZIP و با حجم حداکثر 2مگابايت باشد.
2 - مشخصات مديرعامل/مدير واحد
3 - نام تجاري
4 - دفتر
5 - اطلاعات بانکي
6 - مشخصات هيات مديره
7 - مشخصات نمايندگي ها