بازگشت به صفحه اصليچهارشنبه، 8/4/01 
   حساب کاربري متمرکز

با ايجاد دريافت نام کاربري و رمز در اين بخش دسترسي هاي اوليه در وبگاه هاي زير را خواهيد داشت
بهين ياب، درگاه ستاد تحول، سامانه برنامه ريزي راهبردي صنعت، معدن و تجارت و ...
کاربري هايي (نام کاربري و رمز) که در وبگاه هاي فوق و يا طرح بروزرساني واحدهاي صنعتي دريافت نموده ايد، معتبر مي باشد و نيازي به دريافت مجدد نام کاربري نيست.

ثبت کاربري راهنما پرسش هاي متداول اطلاعيه ها پرس و جو پرونده بنگاه
  با توجه به اينكه من يك فرد حقيقي هستم، هنگامي كه مي خواهم زبانه اول فرم دوم حساب كاربري را تكميل نمايم از بنده نام بنگاه را مي خواهد در صورتي كه بنگاه من نام ثبت شده اي ندارد، با® تاريخ: 03/09/1390

rn<p>اگر فرد حقوقي باشد ?ه شر?ت او داراي ي? نام ثبت شده  و مشخص مي باشد ?ه مي بايست ثبت گردد، ولي در مورد شما ?ه فرد حقيقي هستيد بنگاه تان مي بايست در اين وبگاه با نامي شناخته شود.</p> rn<p>لازم به ذ?ر است ?ه اين نام حتما نبايد ثبت شده باشد و مي تواند توسط خود شما انتخاب گردد.</p>

  من مديرعامل شركت مي باشم كه متقاضي ثبت نام در چند طرح مانند: جواز تاسيس، ستاد تسهيل و ... مي باشم با توجه به اينكه اين قسمت از دو فرم تشكيل شده است آيا من بايد هر دو فرم را تكميل نما& تاريخ: 03/09/1390
  كلمه عبور خود را فراموش كرده ام چگونه مي توانم آن را مجددا بازيابي نمايم؟ تاريخ: 20/08/1390