بازگشت به صفحه اصليسه شنبه، 25/5/01 
   بروزرساني اطلاعات ظرفيت هاي توليد (فعال و نيمه تمام)   

اطلاعيه
تاريخ: 18/03/1390
بدينوسيله به اطلاع مي رساند سامانه بروزرساني اطلاعات طرح هاي نيمه تمام به منظور ثبت اطلاعات مربوط به اين طرح ها راه اندازي شده است. دسترسي به سامانه مذكور از طريق آدرس http://amarsanat.mim.gov.ir و يا پرتال وزارت صنعت، معدن و تجارت بخش سامانه ها امكانپذير مي باشد.


قابل توجه است كه طرح هايي كه در اين پايگاه ثبت نگردند به عنوان طرح راكد محسوب مي شوند.

بدينوسيله به اطلاع مي رساند سامانه بروزرساني اطلاعات طرح هاي نيمه تمام به منظور ثبت اطلاعات مربوط به اين طرح ها راه اندازي شده است. دسترسي به سامانه مذكور از طريق آدرس http://amarsanat.mim.gov.ir و يا پرتال وزارت صنعت، معدن و تجارت بخش سامانه ها امكانپذير مي باشد.

از آنجا كه اطلاعات ثبت شده در اين پايگاه مبناي پرداخت تسهيلات به طرح هاي نيمه تمام قرار گرفته است، لذا از كليه متقاضيان محترم درخواست مي شود از طريق مراجعه به سامانه مربوطه اطلاعات طرح هاي نيمه تمام خود را ثبت و بروز نمايند.

قابل توجه است كه طرح هايي كه در اين پايگاه ثبت نگردند به عنوان طرح راكد محسوب مي شوند._COMMENTFORM 
بازگشت