-1بروزرساني اطلاعات ظرفيت هاي توليد (فعال و نيمه تمام)
ورود اطلاعاتراهنماپرسش هاي متداولاطلاعيه هاپرس و جوپرونده بنگاهحساب کاربريجست و جوي شناسه
 ورود

*کليه واحدهاي صنعتي، واحدهاي نيمه تمام و معادني که از وزارت صنعت معدن تجارت، شناسه کسب و کار (شناسه توليد) 12 رقمي دريافت نموده اند، لازم نيست فرم ها را تکميل و شناسه جديد براي واحد توليدي خود دريافت نمايند و همان شناسه براي استفاده به عنوان شناسه مبدأ يا مقصد در بارنامه براي آنها فعال خواهد شد؛ اما چنانچه داراي انبار يا هر واحد تخليه/ بارگيري کالا در زيرمجموعه خود هستند که داراي آدرس پستي متفاوتي از محل خط توليدي آنها مي باشد، موظفند تا با تکميل فرم هاي مربوطه در اين سامانه، براي آنها شناسه مستقل دريافت نمايند.
ورود نام کاربري و رمز عبور
ثبت نام در سايت
جستجوي شناسه